Οδηγίες για τη μαζική αποστολή email σε πελάτες / προμηθευτές και στις επαφές αυτών