Τι είναι τα Ηλεκτρονικά Βιβλία;

 Ηλεκτρονικά βιβλία είναι η  «προσομοίωση» λογιστικών βιβλίων που θα καταχωρούνται στην πλατφόρμα myDATA  της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και θα μπορεί η εκάστοτε επιχείρηση ανά πάσα στιγμή  να παρακολουθεί τα οικονομικά δεδομένα της.

Τι είναι η πλατφόρμα myDATA;

myDATA είναι η πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων ΑΑΔΕ, στα οποία:

  • παρακολουθείται το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων των επιχειρήσεων και επαγγελματιών που τηρούν Λογιστικά Αρχεία και
  • απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από τα δεδομένα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων

*Στην πλατφόρμα θα αποστέλλονται και οι αντικριζόμενες και οι μη αντικριζόμενες εγγραφές.

Ποιους αφορούν τα Ηλεκτρονικά Βιβλία?

Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ αφορούν όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων και τους ελεύθερους επαγγελματίες,  που τηρούν Λογιστικά Αρχεία.

Μέσω της πλατφόρμας myDATA θα παρακολουθείται το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων τους και θα απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμά τους, όπως προκύπτει από τα δεδομένα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων.

Πώς θα λειτουργούν τα Ηλεκτρονικά Βιβλία  myDATA;

Στα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ:

1. Θα διαβιβάζεται και θα καταχωρείται η σύνοψη των παραστατικών εσόδων – εξόδων των επιχειρήσεων. Η σύνοψη των παραστατικών θα είναι τυποποιημένη από την ΑΑΔΕ. Θα περιλαμβάνει δεδομένα, όπως στοιχεία αντισυμβαλλόμενων, αξίες, φόροι, χαρτόσημα, τέλη, κρατήσεις, χωρίς την αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών – υπηρεσιών).

2. Θα γίνεται χαρακτηρισμός των καταχωρούμενων συναλλαγών.

3. Θα διενεργούνται οι αναγκαίες λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους.

Οι παραπάνω εγγραφές έχουν τυποποιηθεί από την ΑΑΔΕ, ώστε να μπορούν να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από τις Επιχειρήσεις και να καταχωρούνται ομοιόμορφα στην ΑΑΔΕ.

Συνολικά, ονομάζονται Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών.

Γιατί ασχολούνται όλοι με τα Ηλεκτρονικά Βιβλία;

– Οι λογιστές γιατί βλέπουν να τους έρχεται ένας όγκος δουλειάς για τον οποίο δεν είναι προετοιμασμένοι.

– Οι εταιρείες μηχανογράφησης γιατί αν δεν καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες myDATA , δε θα έχουν μέλλον.

– Οι επιχειρήσεις γιατί καταλαβαίνουν πλέον ότι η οργάνωση και η μηχανογράφηση είναι «μονόδρομος».

Πώς διαβιβάζεται η σύνοψη των παραστατικών στην ΑΑΔΕ:

1. Με το λογιστικό – εμπορικό πρόγραμμα των επιχειρήσεων. 

2. Με ειδική φόρμα καταχώρησης στο www.aade.gr/myDATA. (κυρίως για επιχειρήσεις που εκδίδουν μικρό αριθμό παραστατικών και δεν χρησιμοποιούν συστήματα λογισμικού)

3. Με Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (ΦΗΜ).

4. Μέσω της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Η πλατφόρμα «myData» της ΑΑΔΕ θα περιλαμβάνει δύο κατηγορίες «ηλεκτρονικών βιβλίων»:

1. Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών (Αναλυτικό Βιβλίο), όπου θα καταχωρείται η σύνοψη των παραστατικών εσόδων / εξόδων των επιχειρήσεων, θα γίνεται ο χαρακτηρισμός των συναλλαγών και θα διενεργούνται οι αναγκαίες λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους.

2. Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο), όπου θα εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της επιχείρησης (η διαφορά εσόδων – εξόδων) σε μηνιαία και ετήσια βάση.

Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης  θα περιλαμβάνει σε σύνοψη τις παρακάτω πληροφορίες, μετά την ενημέρωση του Αναλυτικού Βιβλίου, σε επίπεδο εσόδων – εξόδων ανά μήνα:

  • Εισοδήματα και Φόρος που προκύπτει μετά την εκκαθάριση.
  • Παρακρατούμενοι Φόροι.
  • Λοιποί Φόροι.
Τρόπος ενημέρωσης των ηλεκτρονικών βιβλίων και ΜΑΡΚ

Με κάθε επιτυχημένη διαβίβαση τυποποιημένων δεδομένων παραστατικών στο Αναλυτικό Βιβλίο Εγγραφών θα χορηγείται από την ΑΑΔΕ ο ΜΑΡΚ, ανεξαρτήτως της μεθόδου διαβίβασης.

ΜΑΡΚ είναι ο Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης που χορηγείται από την ΑΑΔΕ κάθε φορά που πραγματοποιείται μια επιτυχημένη διαβίβαση τυποποιημένων δεδομένων παραστατικών, ανεξαρτήτως της μεθόδου διαβίβασης.

Αμέσως μετά, ενημερώνονται αυτόματα το Αναλυτικό και το Συνοπτικό Βιβλίο για κάθε Επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεθόδου τήρησης λογιστικού συστήματος, απλογραφικό ή διπλογραφικό.

Η πρόταση της Unisoft για τα Ηλεκτρονικά Βιβλία myDATA

Ολοκληρωμένη κάλυψη των Ηλεκτρονικών Βιβλίων και όλων των διαδικασιών που αφορούν την πλατφόρμα myDATA, με την τεχνολογική υπεροχή του Capital B.O.S.

Δοκιμάστε το δωρεάν και δείτε πώς δουλεύει!