Παρουσιάζεται το άνοιγμα των φακέλων, η σύνδεση παραστατικών και εγγράφων σε αυτούς, επιμερισμός μιας δαπάνης σε έναν ή περισσότερους φακέλους, κλείσιμο και ακύρωση κλεισίματος φακέλου.