Οδηγίες για την περίπτωση που παρουσιάζεται σφάλμα κατά την ανάκτηση ΑΦΜ