Ερευνητικά Προγράμματα

Ο Τομέας Ερευνητικών Προγραμμάτων της UNISOFT ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1996 και από τότε βρίσκεται στην αιχμή της πρωτοπορίας σε θέματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε περιοχές που αφορούν:

  • Στη βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και των δημόσιων οργανισμών μέσω της χρήσης νέων και καινοτόμων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
  • Στην ενίσχυση της επιστημονικής απασχόλησης του προσωπικού της UNISOFT σε αντικείμενα υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης.
  • Στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας ευρύτερων πολιτικών (π.χ. στην Υγεία, στη Δημόσια Διοίκηση και στη Περιφερειακή Ανάπτυξη).

Σε όλο το διάστημα της λειτουργίας του ο Τομέας ανέλαβε με επιτυχία μία σειρά έργων, δημιουργώντας περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας για νέους επιστήμονες και ερευνητές, καλύπτοντας δράσεις σε τρεις βασικούς τομείς:

  • Να καταστεί η Ελλάδα και η Ελληνική Περιφέρεια ελκυστικότερος τόπος επενδύσεων και εργασίας.
  • Γνώση και καινοτομία ως παράγοντες μεγέθυνσης.
  • Δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης.

Ειδικότερα, ο Τομέας Ερευνητικών Προγραμμάτων έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων που στοχεύουν στην κινητοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας και στην ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας και της καινοτομίας των προϊόντων και των υπηρεσιών της UNISOFT.

Επιτεύγματα του Τομέα Ερευνητικών Προγραμμάτων

  • Για πέμπτη συνεχή χρονιά βρεθήκαμε στο EU Scoreboard για τις κορυφαίες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επενδύσεις R&D .
  • Είμαστε ένα από τα πολύ λίγα πιστοποιημένα κατά ISO9001 τμήματα έρευνας στην Ελλάδα.
  • Έχουμε έναν από τους υψηλότερους δείκτες επιστημονικών / ερευνητικών δημοσιεύσεων για ελληνική επιχείρηση στο χώρο της πληροφορικής.